61. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
11.01.2022
61., Devlet, Resim, Heykel, Yarışması, Sergisi, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Katılım61. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'na; Ankara, İstanbul ve İzmir'deki toplama merkezlerinden olmak üzere 653 sanatçı 1026 eserle katılmış, 171 sanatçının 179 eseri sergilenmiştir.
Seçici Kurul

- Turan EROL (Seçici Kurul Başkanı)

- Hamiye ÇOLAKOĞLU

- Hayati MİSMAN

- Ferit ÖZŞEN

- Hasan PEKMEZCİ

- Mustafa PİLEVNELİ

- Süleyman Saim TEKCAN

- Metin YURDANUR

- Asım CEBECİ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi)

Dia Çekimiİsmet AKDENİZ

 

Katalog'dan;

Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne İlişkin bir Model Önerisi - Prof. Dr. Turan EROL

"Devlet Resim ve Heykel Sergisi ülkemizde sanat alanında Devlet desteğinin tipik bir örneğidir. Altmış yılı aşan tarihin­de sanatçılar arasında en çok tartışılan bir organizasyon ol­ması bir bakıma bu sergiden yana kaydedilmesi gereken olumlu bir nottur. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ressamla­rımız ve heykeltıraşlarımız için değerli bir olanak, özellikle genç sanatçılar için kendini sınama ve kanıtlama alanı sayı­la gelmiştir. Çünkü Türkiye'de Seçici Kurul ve ödül sistemini öngören ilk büyük toplu sergi Devlet Resim ve Heykel Sergi­si'ydi. ilk kez 1939 yılında Ankara Sergi Evi'nde önceki yıllar­da düzenlenen "İnkılap Resimleri", 1. ve il. "Birleşik Sergi"ler­den edinilen deneyimlerin ardından ulaşılmış nihai bir çö­züm olarak açılan Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Devlet eliyle sanat yaşamımıza getirilmiş, kurumlaştırılmış bir or­ganizasyon olsa bile, özgür yaratıcılığı özendiren yönetmeli­ğiyle plastik sanatlar alanında resmi havadan uzak, bağım­sız, güdümsüz bir sanat hareketi özniteliğini günümüze ka­dar koruyabilmiştir. Zaman zaman işleyiş, yürütme, düzenle­me konularında bazı teknik değişiklikler geçirmiş olsa da sergi yönetmeliğinin özgür yaratıcılığı öngören, sanatçıları eğilim, anlayış ve malzeme seçiminde serbest bırakan mad­desi hiç değişmeden süre gelmiştir. Doğrusu, sanatçılarımız da bazen değişen siyasal koşullar altında iktidarların yersiz müdahalelerini savuşturmayı bilmişler, özgün yaratıcılıktan ödün vermeğe yanaşmamışlardır. 

Plastik sanatlar yaşamımızda Devletin izlediği yol, aslını söylemek gerekirse yön verme niyeti şöyle dursun, genelde yürek burkan bir ilgisizlik ve işi doğal akışına bırakmak ol­muştur. Gerçekten de Devletin sanatsal yaratıcılık karşısın­daki tutumu, hiç bir zaman radikalleşmemiş, olaya biraz da kenardan bakan bir seyirci tavrını pek aşamamıştır. Bu du­rum kuşkusuz hesaplı olarak tercih edilmiş bir yaklaşım biçimi değildir, bunda bazı kültürel ve toplumsal nedenler ara­mak mümkündür, ancak konuyu böyle bir yazının sınırları içinde irdelemeye girişmeyip asıl sorunları ele alalım: 

Yaşadığımız süreçte Devlet'in sanat alanındaki işlevi ne ola­caktır? Tablo, heykel alım satımının giderek verimli bir iş ala­nı olmağa başlamış bulunması ve bu gelişmenin yanı sıra özel girişimcilerce, bankalar ve vakıflarca yürütülen etkinlik­ler, Devlet desteğinin biçim değiştirmesine yol açacaktır. Devlet desteği başarılı, önemli ürünleri satın alma, iyi düşünülmüş ve hazırlanmış projelere parasal destek sağlama bi­çiminde yürütülecektir. Bununla birlikte gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış bir sanat hareketinin devam etmesi de gü­zeldir. Ancak Devlet Resim ve Heykel Sergisi, adından başla­narak yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle çağa uydurul­malıdır. Bu sergiye giderek zayıflayan ilgiyi canlandırmanın yolları istenirse bulunabilir. 

61. Serginin Seçici Kurulu'nun eleme ve değerlendirme çalış­maları sırasında yaşanılan çelişkilerden söz etmekte yarar görüyorum. Adı Devlet Resim ve Heykel Sergisi olsa da, Ser­gi Yönetmeliği, Resim, Heykel, Özgün Baskı ve Seramik ol­mak üzere dört dala ayrılıyor ve sanatçılara dört ayrı dalda sergiye katılma ve yarışma olanağı veriyor. Gözlemim, bu ayırımını giderek zorlanmağa başlamış olduğudur. Örneğin seramik dalında yarışmaya katılmış olduğu halde seramik sanatının ilkeleriyle hiç ilgisi olmayan, pek ala heykel sayıla­bilecek bir işe seramik ödülü; özgün baskının çoğaltılabilir­lik özelliğine hiç uymayan bir çalışmanın resim dalında ya­rışması daha uygun alacakken, nedense özgün baskı dalında sergiye katılmış olması seçici kurulda tereddütlere, tartış­malara neden olmaktadır. öte yandan dokuz üyeden oluşan Seçici Kurulun oluşturulmasında her dal için uzmanlaşmış temsilciler bulunmasına çalışılmış gözükse de, bütün dallar­da eşit oy hakkına sahip bu üyeler tercihlerinde çelişkiye dü­şebiliyorlar. Örneğin, demir ayaklar üzerine yerleştirilmiş ve suyla doldurulmuş akvaryumlardan oluşan bir "yerleştirme" (installation) akvaryumların içine cam ve seramik parçaları atılmış olduğu için seramik yapıt sayılıyor, üstelik de ödül­lendiriliyorken, resim dalında fotoğrafa ya da bilgisayara da­yandırılan işlere kuşkuyla yaklaşılıyor. 

Günümüzde plastik sanatlar alanında kategorik dal ayırımı yapmak dünyanın gidişine ters bir tutumdur. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ad ve kavram (concept) değiştirmeli ve kendini yenilemeli, adı belki de "Devlet Sanat Sergisi" olma­lı. .. Her şeyden önce dal ayırımı kaldırılmalı, her ne biçimde gerçekleştirilmiş olursa olsun "Yapıt" (eser, iş, tasarım) değerlendirmeye alınmalıdır. Nasıl ki 1970'lerin başında Birin­ci, İkinci gibi sıralama biçiminden vazgeçilerek, "Başarı Ödülleri" sistemine geçilmişse, bundan sonra da yapıt, iş ta­sarım, her ne biçimde ve hangi tür gereçlerle gerçekleştiril­miş olduğuna bakılmaksızın özgünlük, buluş, teknik beceri, düşünce, duyarlık değerlendirilmelidir. Seçici kurul Devletçe satın alınacak yapıtları bu ölçütlerle saptamalıdır. 

Şimdi asıl soruna geliyoruz: Seçici kurul (jüri) sorunu. Günümüzde eski zamanların sergi komiseri, yetkileri çok ge­nişletilerek tek seçici kimliği ve "crator'' adı ile karşımıza çık­tı. Devlet sanat sergisi (ya da "Kültür Bakanlığı Sanat Sergi­si") için tek seçici modelini öneriyor değilim; ancak seçici ku­rulun bileşimi çok ciddi bir konudur. Her koşul ve durumda geçerli, mutlak bir güzellik örneği olsaydı, yapıtlar kafadaki bu modele göre değerlendirilebilir, seçici kurulların işi pek kolaylaşmış olurdu. Belki de bireyin ötesinde ortak bir este­tik duyumdan söz edilebilirdi. Ancak her yapıtın öznel yaratılma koşullarını yaşamadan o yapıtı anlamak mümkün ol­muyor. Her yapıt, onu yaratanın benliğinde oluşan örneğe uygunluğu oranında değer kazanacağına göre, değerlendiri­cinin her şeyden önce sanatçının niyetini anlamaya çalışma­sı gerekiyor. Bu yüzden olumlu ya da olumsuz bütün değer­lendirmeler, bütün red ve kabuller tartışmaya yol açabiliyor. Özellikle geleneksel, kurumsal ve kabul görmüş sanata kar­şıt ve yeni olanlar, bir başka anlatımla "avandgarde" olanlar, yeni ve alışılmadık olanlar, kabul görme bağlamında riski göze alanlardır. Sarsıcı olma, mesaj iletme dileği, biçimlen­dirme ve anlatımda yeni yollar ve araçlar karşısında eleş­tirinin, değerlendirme işlevinin çaresizliğini düşünelim... Eleştirmen bilmediği ya da şöyle böyle bildiği bir arazide yol göstericilik görevi üstlenmeğe cesaret etmiş bir şaşkından başka nedir? Yarışmaların sonuçları üzerine kaleme alınmış gerekçeler çoğun işlerin amacının dışında yorum ve açık­lamalar olmaktan öteye gidememiştir. Seçici kurullara yöneltilmiş itirazları, kuşkuları bu nedenlerle kişisel olarak haksız bulmuyor, bir yandan da hiç bir seçici kurulun herkesi inandırabileceğini de mümkün görmüyorum. 

Seçici kurul üyelerinin saptanmasında güne uygun farklı öl­çütler getirilebilir. Ne var ki ödül sisteminden vazgeçerek Kültür Bakanlığı'nın bir yıl içinde yapacağı bütün satın al­maların "Devlet Sanat Sergisi"nden yapıt satın alma biçimin­de gerçekleştirilmesi sanat yaşamımızda farklı bir havanın esmesine yol açabilir, olumlu bir hareket uyandırabilir. Duyurma işlerine de artık gerektiği ölçüde önem vermenin zamanı gelmiş geçiyor. Yıllardır Devlet Resim ve Heykel Ser­gisi tam bir sessizlik içinde açıldı ve kapandı. Oysa Devlet Resim ve Heykel Sergisi gibi, daha çok gençlerin katıldığı bir etkinlik yurtta her yıl bir sanat bayramı havası estirebilirdi." 

 

61. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sonuçları:

RESİM YARIŞMASI  ÖDÜLLERİ
ŞENİZ AKSOYKIRMIZI NEHİR200x155AkrilikBAŞARI
YILDIZ E. DOYRANİSİMSİZ II150x120AkrilikBAŞARI
ZEYDAN AKSEL GÖZMİTTE130x130AkrilikBAŞARI
ÜNAL KUŞUÇMAK140x150Yağlı Boya ( Y.B. )BAŞARI
K. TUNÇ TANIŞIKSERT DUVARI TINMAK130x200Yağlı Boya ( Y.B. )BAŞARI
ALİ AÇIKALINYABANCILAŞMA98x99.5Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MURAT AKAGÜNDÜZKARABATAKLARI İKNA YOLU145x200Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
REYHANİ AKANDEPREM97x195AkrilikSERGİLEME
M. ENVER AKMANERYÜZSÜZLER II100x110AkrilikSERGİLEME
DOĞAN AKBULUTYIĞIN İNSANLARI120x150Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MUSTAFA AKTUĞMAVİ DERİNLİK140x90Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MEMİŞ ASLANANADOLU İDOLLERİ VE MOR107x73Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MEHMET ASLIŞENYANILSAYANLAR110x55Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
CANAN ATALAYUZAKLARA190x125AkrilikSERGİLEME
İSMAİL ATEŞEVREN TASARIMLARI SARI130x100Yağlı Boya ( Y.B. )
Akrilik
SERGİLEME
BENGÜ BAHARODA I125x105KarışıkSERGİLEME
GÜLŞAH BAYRAKTARİSİMSİZ 50.5x71KarışıkSERGİLEME
BURCU OR BAYRAMSOYUT-İSİMSİZ 2145x145Akrilik ve Kristal Harç SERGİLEME
DİLEK BİRDİNÇMUSKA120x100Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MEHMET BOZTAŞRENKLERİN SENFONİSİ80x100AkrilikSERGİLEME
HALİL COŞKUNÇEŞİTLEMELER II100x120KarışıkSERGİLEME
RIDVAN COŞKUNYAKINDAKİ İZLER100x120Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MURAT ÇELİKKİRLENMİŞ ÜLKENİN OBJESİ170x105KarışıkSERGİLEME
E. OKTAY DEĞİRMENCİİSİMSİZ100x120AkrilikSERGİLEME
NESRİN DEMİRELİSİMSİZ I60x70Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
SİNAN DEMİRTAŞBASAMAKLAR (KIŞ)70x200AkrilikSERGİLEME
AHMET RÜŞTÜ DOĞANİSİMSİZ70x90Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
NACİ DOĞANİSİMSİZ140x140Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
YUNUS EMRE DOKUMACIKAHVERENGİ80x80Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
HAYRİ ESMERAKŞAM RENGİNDE BİR DÜŞ120x150AkrilikSERGİLEME
ATA YAKUP KAPTANŞEYTAN SOFRASI150x150KarışıkSERGİLEME
EKREM KARAVİTİKİ İSİMSİZ120x90Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
BEDRİ KARAYAĞMURLAREV İÇLERİNDEN140x180AkrilikSERGİLEME
ALPASLAN KAYABAKIŞA DAİR101x102AkrilikSERGİLEME
GÜLVELİ KAYAGECE I150x200KarışıkSERGİLEME
MERAL KELEŞİSİMSİZ80x66KarışıkSERGİLEME
MERAL KELEŞİSİMSİZ80x66KarışıkSERGİLEME
YILDIZ KORUR ERSAĞDIÇKARANLIĞIN BİR YÜZÜ100x70KarışıkSERGİLEME
ŞÜKRAN MERTCANPASTORAL130x170AkrilikSERGİLEME
EMRE OKÇUERÇEŞİTLEMELER II160x150KarışıkSERGİLEME
CEZMİ ORHANARŞA YOLCULUK120x110Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
ASLIHAN ÖNALART ALAN100x70Astarlı Kağıt Üzeri Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MEHMET ÖRS"    "76x94AkrilikSERGİLEME
CEBRAİL ÖTGÜNDENGE "GODOT'YU BEKLERKEN"162x143KarışıkSERGİLEME
LÜTFİ ÖZDENİSİMSİZ I150x128Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
FERHAT ÖZGÜRSECDE146x118Sunta Ü.K.SERGİLEME
BANU ÇİÇEK ÖZAL"    "85x115AkrilikSERGİLEME
CAN ÖZALİSİMSİZ102x122Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
SÖBÜTAY ÖZERMAVİ AĞAÇ VE BİSİKLETÇİ200x150Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
ÖZGÜR ÖZKANAKUT NEKTRETİJAN100x100AkrilikSERGİLEME
HASAN RASTGELDİ700. YIL ANISINA140x130KarışıkSERGİLEME
CENGİZ SAVAŞYÜREK SIKINTISI I180x145Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MUSTAFA SEKBANKAMPÜS150x130Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
KENAN SEKMENİSİMSİZ160x100KarışıkSERGİLEME
ŞEVKET SÖNMEZAKORTEONCU I120x80Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
SABAHATTİN ŞENİSİMSİZ I100x80Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
AYHAN TAŞKIRANGÖKTE DOĞDULAR, YERDE BÜYÜDÜLER180x200KarışıkSERGİLEME
CAN TATLIPARMAKKENT DOKUSU, YAŞAM GEÇİŞLERİ100x81Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
MUZAFFER TİRESTATUS104x104KarışıkSERGİLEME
N. KEMAL TOPÇUİSİMSİZ100x150Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
FERİHA TUĞRANHERMETİKRİTÜEL100x115AkrilikSERGİLEME
DİLEK TÜRKMENOĞLUPEYZAJ100x70KarışıkSERGİLEME
ELÇİN ÜNALİSİMSİZ123x112KarışıkSERGİLEME
AHMET VURALKOPUŞ150x130Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
AYLA YILMAZGÜNLERDEN BİR GÜN87x63AkrilikSERGİLEME
SOYDAN YILMAZUZUYORUM148.5x150KarışıkSERGİLEME
SEMRA YÜCELVE TEK TANIK AHTAPOTTU110x200Yağlı Boya ( Y.B. )SERGİLEME
HEYKEL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
AHMET AVCIDİPSİZ KUYUDAN KAÇIŞ137x80x64Metal+AynaBAŞARI
NURETTİN BEKTAŞDENİZ KIZI130x85x32Ahşap BAŞARI
BÜLENT ÇINARÇAĞI AŞMAK10x95x100
(6 parça)
DüzenlemeBAŞARI
ERCAN DEMİRDOĞANIN İŞGALİ198x155x50Ahşap+MetalBAŞARI
REMZİ SAVAŞMEYDAN60x60x90DemirBAŞARI
BARIŞ AKZAMBAKLAR"    "103x68x30Metal SERGİLEME
SABİT BAYTAN"    "38x37x29Mermer YontuSERGİLEME
NECDET CANİSİMSİZ80x30BronzSERGİLEME
EVRİM ÇAMOĞLUDENİZKIZI EFTELYA40x28x35TaşSERGİLEME
VİLDAN ÇETİNTAŞFORM50x27x27Polyester DökümSERGİLEME
O. METE DEMİRBAŞKADIN 1173x40x30Demir Dekupaj ve KaynakSERGİLEME
BURAK DERİNELALET 2100x30x45Taş+MetalSERGİLEME
ZEKAYİ ERKOMPOZİSYON63x53x32MetalSERGİLEME
YILDIZ GÜNERKUŞLU FİGÜR30x30x70Ahşap YontuSERGİLEME
ÜNSAL İÇÖZTEKNE I100x90x35MetalSERGİLEME
YÜCEL KALEKORUNAK IIH: 200Ahşap YontuSERGİLEME
LEVENT BARIŞ KARASERBEST160x60x15MetalSERGİLEME
NESRİN KARACANSERBEST130x38Pik Döküm AsitSERGİLEME
CENGİZ KAYAUÇAK60x60x30Metal SERGİLEME
MUSTAFA KEYSANMEKANSAL III (YAŞAM ÜZERİNE)200x140x130Metal Kaynak (Kompozisyon)SERGİLEME
CAHİT KOÇÇOBANPENCERE125x60x25AhşapSERGİLEME
CAN KÜÇÜKTEPEPINARİSİMSİZ65x44x21Karışık Mermer+BronzSERGİLEME
CAN ÖZAL"    "155x17x28Ahşap+MetalSERGİLEME
NURCAN PERDAHÇIANTİKİTEDEN 2000'E SPİRALİN YORUMLANMASI168x32x26Metal Üzerine BoyaSERGİLEME
SEÇKİN PİRİMDÜŞLEDİĞİN ANDA ORADAYIM200x25x50Ahşap PleksSERGİLEME
ERCAN SAĞLAM"    "95x150x200AhşapSERGİLEME
ŞİNASİ TEKKAFA ÜSTÜ FİGÜR84x37x30Bronz DökümSERGİLEME
SONGÜL TELEKSIRT38x40x20TaşSERGİLEME
VAROL TOPAÇÇARK-I FELEK150x150x60Ahşap+MetalSERGİLEME
NURBİYE UZİSİMSİZ II35x53x28Mermer SERGİLEME
HAKAN UZUNER KUTSAL MAYA200x57x26KarışıkSERGİLEME
CEYHUN YAMANİSİMSİZ150x90x29Ahşap YontuSERGİLEME
FERİT YAZICIİSİMSİZ170x117x64Ahşap YontuSERGİLEME
EBRU YILMAZİSİMSİZ200x95x40Ahşap YontuSERGİLEME
ERCAN YILMAZANLAM158x65x120Mermer Yontu+Metal+AhşapSERGİLEME
ÖZGÜN BASKI YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
YUSUF ZİYA AYGENSEVMEK50x80Metal GravürBAŞARI
ÇİÇEK BOZKUŞANAŞOK65x80Metal GravürBAŞARI
CEMAL DEMİRYOLUN SONU85x60LitografiBAŞARI
HASAN KIRANİSİMSİZ I165x115Ağaç BaskıBAŞARI
FEVZİ TÜFEKÇİTOMBUL BERTHA114x180AquatintaBAŞARI
SERKAN ADINUNTITLED110x80Linol BaskıSERGİLEME
GÜLER AKALANREHAVET40x33GravürSERGİLEME
GÜLER AKALANGECENİN RENGİ33x40GravürSERGİLEME
NURHAN AKÇAYSAFLIK ASKIDA29.8x24.5Aside YedirmeSERGİLEME
ZEYNEP AKGÜNNEREYE50x70GravürSERGİLEME
UĞURCAN AKYÜZA VIRTUAL LANDSCAPE90x130Cad, Plotter BaskıSERGİLEME
H. MÜJDE AYANİSKELE I44x28LinolyumSERGİLEME
GÜLPERİ ÇELİKGEÇMİŞ ZAMANIN  ULAŞILAMAYAN DÜŞÜ76x60Linol BaskıSERGİLEME
EMİN LATİF ÇETİNKAYA"    "70x100Tahta BaskıSERGİLEME
DENİZ DALMANKAREMİN HAYALİ70x50Tahta BaskıSERGİLEME
CEMAL DEMİRDOĞUM80x60LitografiSERGİLEME
ALİ DOĞANİSİMSİZ85x70Ağaç BaskıSERGİLEME
AYŞE DOMENICONIYILDIZLARIN ALTINDA50x60Metal BaskıSERGİLEME
AYŞE DOMENICONIBARIŞ100x50Metal BaskıSERGİLEME
BELGİN ONAR DURMAZPARAVAN I-II (DİPTİK)91x40.5Ağaç BaskıSERGİLEME
NİLGÜN DÜLGERİSİMSİZ70x50Tahta BaskıSERGİLEME
HAYRİ ESMERÇÖZÜLMELER100x70GravürSERGİLEME
İLHAMİ ERCİVANDENİZİN TÜRKÜSÜ50x68Linol BaskıSERGİLEME
FİLİZ IŞIKADSIZ38x45GravürSERGİLEME
YAKUP ATA KAPTANNO: 437699150x51Çinko GravürSERGİLEME
DEVABİL KARAMAVİ GÖLGE54x42SerigrafiSERGİLEME
DEVABİL KARAOYUN ALANI53x42SerigrafiSERGİLEME
FEVZİ KAYGIDEĞİŞTİRİLEMEZ EVRENSEL KOMPOZİSYON89.5x62Çinko GravürSERGİLEME
GÜLBİN KOÇAKDÜŞLEM56x68LitografiSERGİLEME
MUSA KÖKSALİSİMSİZ I85x60Metal GravürSERGİLEME
NURİ KUZUCAN 100x35SerigrafiSERGİLEME
ALİ CAN METİNYETENEKSİZLER KUŞ ÇİZER I50x35Tahta BaskıSERGİLEME
S. FUNDA OCAK"    "50x35Tahta BaskıSERGİLEME
NEŞE TELCİ ÖLMEZTÜRKGERİYE KALAN BİR AVUÇ YERYÜZÜ66x54Ağaç BaskıSERGİLEME
FERHAT ÖZATAR"    "100x70SerigrafiSERGİLEME
SERDAR A. SEVENŞANTİYE37x55LitografiSERGİLEME
MUHAMMET ŞENGÖZİSİMSİZ100x70Tahta BaskıSERGİLEME
ZEYNEP BURCU TOKATLI"    "50x35Tahta BaskıSERGİLEME
NURSEREN TORKADIN 270x48.5Çinko Baskı (Aquatinta, Asitli Oyma, Kuru Kazı)SERGİLEME
BİLGEHAN UZUNERYER SALLANDI66x100GravürSERGİLEME
ÖZGÜR YEŞİLLİKDEVİNİM56x75Linol BaskıSERGİLEME
GÜLTEKİN YILDIZPAYLAŞIM76x60Ağaç BaskıSERGİLEME
SERAMİK YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
SEVİM ÇİZERKUTU SERİSİ NO:935x14x50Beyaz Terra, Sigillata Astar, Dumanlı PişirimBAŞARI
PINAR GENÇİSİMSİZ48x20
46x26
45x20
Serbest ŞekillendirmeBAŞARI
M. BERRİN KAYMANSUR:30, H:130
(5 adet)
Serbest Elle ŞekillendirmeBAŞARI
SONER PİLGEHAYAL9x63x25Kalıp Döküm RakuBAŞARI
KEMAL ULUDAĞÇANKR:90StonewareBAŞARI
SENEM AKERDEPREM42.5x48x4.5Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
İPEK ALTAYKUŞ IIH:24 47x30Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
ŞELALE BÜKEKONUŞAN MUTLULUKTAN DÖRTKÖŞE, KONUŞAMAYAN…30x22x7
27x23x17
25x20x13
Sucuk+Levha TekniğiSERGİLEME
BİRSEN ŞENOĞLU CANBAZADIM ADIMH:200Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
KAAN CANDURANİSİMSİZ I32x32x7El ve Torna ile Şekillendirme, RakuSERGİLEME
NURTAÇ ÇAKARİSİMSİZ I42x24TornaSERGİLEME
SEVİM ÇİZERKUTU SERİSİ NO:1060x18x15Beyaz Terra, Sigillata Astar,
Dumanlı Pişirim
SERGİLEME
CANAN ÇOKAYANA TANRIÇA65x20x20Serbest ŞekillendirmeSERGİLEME
TUĞRUL EMRE FEYZOĞLUYANSIMA67x44Raku Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
EMET EGEMEN IŞIKSERAMİK İKİLİ FORM35x50,25x50Raku Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
ÖDÜL IŞITMANİSİMSİZ100x15Seramik+CamSERGİLEME
VEDAT ALİ İLİKPİRAMİT135x135x120Şamutlu çamurSERGİLEME
BURCU ÖZTÜRK KARABEYYANSIMA150x20x100Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
FÜSUN KAVALCIYASAK (MI) İLİŞKİ85x30x10SerbestSERGİLEME
MEHMET KUTLUAYDA YAKAMOZ165x50Şamot Porselen, Akçini, Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
PINAR ÖNCELGÜNEŞ TUTULMASI "ELLIPSE"R:53 H:7Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
CEMAL MÜRŞİT ÖZCANANARŞİ100x100KarışıkSERGİLEME
HÜSEYİN ÖZÇELİKKADIN88x22Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
DOĞAN ÖZGÜNDOĞDUİKİLİ FORMR:7.5 H:53Döküm Kili KarışıkSERGİLEME
FUNDA ÖZKANOLUŞUM IIIH:51 31x17Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
AHMET ÖZSALARCONSTANTINOPOLIS40x90Çamur Tuval GibiSERGİLEME
UFUK TOLGA SAVAŞİSİMSİZ I35x28Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
UFUK TOLGA SAVAŞİSİMSİZ II40x30Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
CEMALETTİN SEVİMİDOL II30x35x15Şamotlu Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
ERSİN ŞENYING-YANG15x24x13Döküm Çamuru RakuSERGİLEME
SERDAR TEKEBAŞOĞLUBALIKLAR44x44x30
42x40x42
Porselen DökümSERGİLEME
TUĞBA ÜLKERTUTUNUŞH:160 35x32Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
İSMAİL YARDIMCIFAY HATLARIR:50Serbest+DökümSERGİLEME
SONER PİLGEDÜZENLEME9x75x25Kalıp Döküm SERGİLEME
HALİL YOLERİANADOLU'DAN II58x40Şamot-Çamur-Macun-LüsteriSERGİLEME