62. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
11.01.2022
62., Devlet, Resim, Heykel, Yarışması, Sergisi, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Katılım62. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'na; Ankara, İstanbul ve İzmir'deki toplama merkezlerinden olmak üzere toplam 628 sanatçı 1007 eseri ile katılmış, 101 sanatçının 108 eseri sergilenmiştir.
Seçici Kurul

- Prof. Kaya ÖZSEZGİN (Başkan)

- Prof. Beril ANILANMERT

- Prof. Zehra ÇOBANLI

- Aydın ERKMEN

- Prof. Zafer GENÇAYDIN

- Prof. Meriç HIZAL

- Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN

- Prof. Remzi SAVAŞ

- Seda MERAL (Güzel Sanatlar Gn. Md. Plastik Sanatlar Dairesi Başkanı)

Katalog'dan;

Devlet Sergisi'ni Geleceğe Taşıyacak Köprüleri Kuralım - Prof. Kaya Özsezgin 

"Devlet Resim ve Heykel Sergileri, ortalama altmış yıl gibi, kurumlaşma olgusu açısından küçümsenmeyecek bir zaman dilimini geride bırakmış bulunuyor. Bu zaman dilimi, üç kuşağın sanatsal etkinliğini ve bu kuşak­lar arasındaki etkileşim akışını ortaya koyduğu gibi, önceki kuşaklardan çağdaş sanatımıza aktarılan oluşumun niteliği hakkında da somut ipuçları verir. Devlet sergileri, öncelikle Cumhuriyet Türkiyesinin kültürel yapılanmasında temel amaç olarak saptanan yansızlığı, eğilim ve anlayış ayrımı gözetmeksizin sanatçıları öz­gür üretime özendirici tutumu ön plana çıkardığı ve kuruluşundan bu yana, bu tutumundan ödün verme­meyi ilke haline getirdiği için, sanat ortamımızda bir "ölçüt" olma karakterini hep muhafaza etmekten yana olmuş, o nedenle de sanat çevresinin ilgi odağı olma özelliğine gölge düşürmek istememiştir. Ancak kurum­ların çevreden ve yaşanan koşullardan bağımsız bir ko­numları olmaması nedeniyle, yaşanan zamanla birlikte yeniden gözden geçirilmeleri, gelişen koşullara uyum­landırıcı önlemlerle donatılmaları gerekmektedir. Ser­ginin yönetmelik maddelerinde zaman zaman yapılan değişiklikler, bu amaca yönelik olmuştur. Kısa bir süre önce, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle toplanan danışma kurulu, devlet sergilerine yeni bir canlılık kazandırmak için birtakım önerilerde bulun­muştu. Bu önerilerin yaşama geçirilmesi yönünde birta­kım hazırlıkların bulunduğunu biliyoruz. Hazırlıklar uygulama aşamasına geldiğinde, devlet sergilerinin yeni bir döneme gireceğinden, taşıdığı ismin ağırlığıyla uyumlu yeni bir ivme kazanacağından kuşkumuz yok­tur. 

1970'li yıllardan bu yana, her yıl biraz daha artan bir oranda devlet sergilerinin genç sanatçılara, özendirici ve katılımı daha olumlu yönde etkileyici bir olanak ya­ratmış olduğu görülüyor. Yarışma eyleminin genç sa­natçıları ilgilendiren bir etkinlik olması, bu sergilere genç sanatçı kesiminden gelen talebin doğal olduğu so­nucuna götürecektir bizi. Talep doğal olmasına doğal­dır ama, genç sanatçıların uğraşlarını, çalışmalarını, ba­şarılı yapıtlara prim verecek bir nesnellik ve sorumlu­luk içinde değerlendirmek de o kadar önemlidir. Öyle ki, bu değerlendirme, sanat ortamımızdaki genç sanat­çı etkinliğinin başarı ve değer ölçülerini de sergiyle bir­likte kurumlaştırabilsin, sergiye olan güveni pekiştire­bilsin. 

Kuşkusuz devlet sergileri, ülkemizde son yıllarda yo­ğun bir genleşme gösteren amatör sanatçı imajını özen­dirici olmaktan çok, ilerde daha büyük ölçekte üstlene­ceği sanatçılık sorumluluğunun ilk sinyallerini verebi­lenlere fırsat sağlayıcı olmalıdır. O nedenle, başvuruda bulunanların çalışmalarını ince bir elemeden geçirme­nin, sağlıklı bir sonuç almak için gerekli olduğuna ina­nıyoruz. 

Biraz geriye itilmiş görüntüsünden kurtulabilmesi, bu sergilere devletin verdiği desteği, koşullara uygun bi­çimde arttırmasına, tanıtımı canlandırmasına, katılımı özendirici yeni olanaklar yaratmasına ve özel girişimci­lerin sanata yönelik yatırımlarım aratmayacak bir dü­zey kazanma yolunda her tür olanağın seferber edilme­sine bağlıdır. Çağdaş dünyamızda sanat, artık pahalı bir yatırım olma aşamasına gelmektedir. Devletin plas­tik sanatlar alanında, neredeyse tek yatırımı olarak gündemdeki yerini koruması gereken bu etkinliği, ye­niden boyutlandırıcı bir aşamaya getirmek, devlet ko­ruyuculuğunu her zaman gözetmiş olan sanat dünyamıza, yeniden bir umut kapısı açmak anlamına gelecek­tir. 

62. Devlet Resim ve Heykel Sergisine, üç katılım merke­zimizde 628 sanatçı 1007 yapıtla katılmış, seçici kuru­lun değerlendirmesi sonucunda 101 sanatçının 108 ya­pıtı sergilenmeye değer görülmüş, dört ayrı dalda da toplam yirmi ödül saptanmıştır. Katılım düzeyi, Türki­ye' de devlet sergilerinde yer almanın, genç sanatçılar açısından "hedef" olma özelliğini, dün olduğu gibi bu­gün de korumakta olduğunu gösteriyor. Sanat teknolo­jisi yönünden, resim, heykel, seramik, özgün baskı gibi dal ayrımlarının değerlendirmede küçümsenmeyecek sorunlar oluşturduğu bir ortamda, çağdaş gelişmelerin uzağında kalınmadığı sürece daha tutarlı sonuçlara git­mek mümkün olabilecektir.

Anlayış ya da eğilim ne olursa olsun, ciddi bir el eme­ğinin, çalışma disiplininin arkasında, sahibinin yaşam ve dünya görüşünün yer aldığım, dolayısıyla yorum özgünlüğüne bağlı bir ifade kapasitesinin geçerli oldu­ğunu gösteren ipuçlarını taşımadığı sürece "başarılı" olmaya hiçbir yapıt yargılı olamayacaktır. Ortalama bakış açılarıyla yetinmek, ortalama ya da daha aşağı bir düzeyi kabullenmek anlamına gelir. Üretilen her işin arkasında, bir çalışma ve deneyim birikiminin bulun­ması, geleceğe yönelik tasarım ve araştırmalar için de vazgeçilmez bir güvence olacaktır. 

Devlet sergilerine katılarak, yapıt vererek "şansını denemek" isteyenler, başarılı görülmenin bir güdülen­me işi olmayacağım bilmeli ve çalışmalarım aşkınlık düzeyinde kalıcı yapacak olanakların araştırılması yönünde değerlendirmelidirler. Gözlem ve araştırma ufkunu geniş tutacak her girişim, sanatta başarıya ulaş­manın da yolunu açacak, yetinmek yerine "daha iyi" sini bulmanın bilinç ışığım yakacaktır. 
62. Devlet Sergisi, kuşkusuz daha öncekiler gibi, yeni isimlerin belirlenmesinde, birtakım isimler üzerinde beliren umut parıltısının daha da keskinleşmesinde olumlu katkılar yaratmıştır. Serginin dikkatle gezil­mesi, mukayeselerin gerçekçi ölçüler üzerinden yapıl­ması halinde, bu katkıları gözlemlemek mümkün olabilecektir."
 

62. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sonuçları:

RESİM YARIŞMASI  ÖDÜLLERİ
MUSTAFA SALİM AKTUĞYEŞİL-6115x145Tuval Üzerine Yağlı BoyaBAŞARI
NUR GÖKBULUTİÇİMDEKİ YENİ BEN80x80 (Diptik)Karışık MalzemeBAŞARI
KEMAL GÜRBÜZATIKLAR24x58
(6 adet)
Karışık TeknikBAŞARI
BORGA KANTÜRKBANK90x120Duralit Üzerine Karışık MalzemeBAŞARI
CAN ÖZALBLA100X150Tuval Üzerine Karışık TeknikBAŞARI
GAMZE AKSOYİSİMSİZ140x97Duralit Üzerine Karışık Teknik SERGİLEME
FERHUNDE ALGAÇİSİMSİZ80x100Tuval Üzerine Yağlı Boya, AkrilikSERGİLEME
İSMAİL ATEŞEVREN TASARIMLARI I150x200Tuval Üzerine Yağlı Boya, AkrilikSERGİLEME
MURAT ATEŞLİL.06120x150Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
GÜLŞAH BAYRAKTARİSİMSİZ120x140Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
İNCİ ÇAKMAKÇIKIRMIZI BAŞLIKLI KIZ I200x175Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
MURAT ÇELİKKOYU KARANLIK100x150Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
MEHMET ALİ DOĞANANADOLU UYGARLIKLARI
ÇEŞİTLEMELER SERİSİ I
100x90Tuval Üzerine Akrilik,
Serigrafi Baskı
SERGİLEME
EMİNE YILDIZ DOYRAN"İÇSELLİK" DİZİSİNDEN IX200x170Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
ADEVİYE ENDİRLİKUÇUYORDUN…150x150Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
ADEVİYE ENDİRLİKSONSUZLUĞUN KÖŞELERİ150x150Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
BÜLENT ERGÜNDENİZ FENERİ II140x150Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
YILDIZ ERSAĞDIÇSİYAHA DAİR İZ DÜŞÜMLER120x131Kağıt Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
DENİZ GÖKDUMANİSİMSİZ I140x100Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
YAŞAR ALİ GÜNEŞİSİMSİZ100x110Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
BETÜL GÜNEYİSİMSİZ131x100Tuval Üzerine Yağlı Boya, AkrilikSERGİLEME
HİDAYET GÜRLEYENDİLAY'IN ÇOCUK DÜNYASI II60x50Duralit Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
BEDRİ KARAYAĞMURLARKRİZ GÜNLERİ120x140Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
İLKNUR KOCABIYIKİZ DÜŞÜMLER I70x50 (Diptik)Tuval Üzerine Yağlı Boya, AkrilikSERGİLEME
ŞÜKRAN MERTCANŞEHİR70x100 (Diptik)Kağıt Üzerine Kalem, Sulu BoyaSERGİLEME
MUSTAFA OKANDİNLE BENİ150x200Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
H. YAKUP ÖZTUNAİDEA113x78 (Diptik)Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
MAHMUT ÖZTÜRKGÜZELLİK KAVRAMINA BİR YAKLAŞIM YA DA HOUMOR150x100Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
ENİS SAĞDUYUYALNIZLIK100x120Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
AYŞE SAĞLAMİSİMSİZ40x100Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
CENGİZ SAVAŞYÜREK SIKINTISI200x130Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
SEVİL SAYGIİSİMSİZ107x144Karışık TeknikSERGİLEME
MUSTAFA SEKBANDEVRE ARASI100x120Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
MELTEM SÖYLEMEZSERBEST70x100Kağıt Üzerine AkrilikSERGİLEME
MELTEM SÖYLEMEZSERBEST100x70Kağıt Üzerine AkrilikSERGİLEME
ILGAZ ÖZGEN TOPCUOĞLUOLASILIKLAR 3/A40x108 (3 parça)Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
ILGAZ ÖZGEN TOPCUOĞLUOLASILIKLAR 2/B40x108 (3 parça)Tuval Üzerine Karışık TeknikSERGİLEME
MURAT TÜRKKAPANIM II159x100Tuval Üzerine Yağlı Boya, AkrilikSERGİLEME
ÖZGÜR YALIMSAVAŞ NO:1150x120Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
SEVİL YALIMİSİMSİZ140x120Tuval Üzerine Yağlı BoyaSERGİLEME
SOYDAN YILMAZYAŞANMIŞLIK150x140Tuval Üzerine AkrilikSERGİLEME
HEYKEL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
TURHAN ÇETİNMETAFOR115x35x26Demir, TaşBAŞARI
MUSTAFA KUNTİSİMSİZ100x140x180KumaşBAŞARI
SEVTAP ÖRGEL -60.5x10.5x4.5MetalBAŞARI
YILDIZ ÖZERİSİMSİZ124x9Ahşap, MetalBAŞARI
SEÇKİN PİRİMMETAMORPOZ/METAMORPHOSIS200x45x40Ahşap BAŞARI
MAHBUBE AKARMİTOZ (ÇOĞALMA)35x35x96Cam, KağıtSERGİLEME
H. MUSTAFA AKKAYAÖĞLE GÜNEŞİ İÇİN ÖNERİLEN65x60x25Ahşap YontuSERGİLEME
FÜGEN ATACANKOMPOZİSYON47x40x23
31x23x23
Mermer YontuSERGİLEME
TEZCAN BAHARDEVİNİM202x30x130Ahşap, MetalSERGİLEME
SERKAN BÖNCÜATTRACTION II31x36x36TaşSERGİLEME
TANSEL ÇEBERÖZGÜRLÜK NESNELERİ200x200x140Taş, MetalSERGİLEME
FUNDA ÇETGİNSAP(L)AN200x150Sunta, MetalSERGİLEME
SERKAN DEMİRSALINIM61x53x48Demir SERGİLEME
MUSTAFA DUYULERADI BİLİNMEYEN SİYASİ MAHKUM200x200x150Karışık TeknikSERGİLEME
UMUT GÖNENİSİMSİZ120x50x140MetalSERGİLEME
ÜNSAL İÇÖZTEKNE175x70x65MetalSERGİLEME
L. BARIŞ KAYASERBEST30x30x172MetalSERGİLEME
CAN KÜÇÜKTEPEPINARİSİMSİZ30x15x30Mermer YontuSERGİLEME
FİLİNTA ÖNALELİF'İN KAĞNISI28x40x124Metal KaynakSERGİLEME
HÜLYA TIKNAZKAFES ÖRGÜ59x39Kafes TelSERGİLEME
DEVRİM ÖMER ÜNALİSİMSİZ85x45x40Ahşap YontuSERGİLEME
ÖZGÜN BASKI YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
GÜRAY İ. ÇIRAKMANFANTASTİK YARATIKLAR II50x50Kuru Kazıma GravürBAŞARI
GAMZE İÇHEDEF -100x70Tahta BaskıBAŞARI
AYŞEGÜL İZERBALIK53.5x79Karma Renkli GravürBAŞARI
SERDAR A. SEVEN200074x94LitografiBAŞARI
SABİRE SUSUZYAKAMOZA BATAN OTOPORTRE88x100SerigrafiBAŞARI
SERKAN ADINASYALI KIZ116x86Ağaç BaskıSERGİLEME
M. ENVER AKMANERDUNGANGA III96x65SerigrafiSERGİLEME
MURAT ATEŞLİHİYERARŞİ II90x70Çinko Gravür, Şablon BaskıSERGİLEME
H. MÜJDE AYANTEKNE I100x70Ağaç, Linol BaskıSERGİLEME
YUSUF ZİYA AYGENGÖLGE50x75Metal GravürSERGİLEME
GÜLŞAH BAYRAKTARALDATMACA48x41Metal GravürSERGİLEME
HATİCE BENGİSUDURUŞLAR II136x51Tahta BaskıSERGİLEME
GÜLPERİ ÇELİKTEK PERDELİK OYUN83x59Linol BaskıSERGİLEME
DENİZ DALMANHEP DÜŞLERDE SEVDİM70x100Metal GravürSERGİLEME
BEGÜM DİZİCİSERBEST
ALNIMDA BİR TUTAM GÜNEŞ
100x70Tahta BaskıSERGİLEME
MEHMET ALİ DOĞANANADOLU VE SAYGI87x60SerigrafiSERGİLEME
HAYRİ ESMERYAĞMALANMIŞ DÜŞLER86x68GravürSERGİLEME
MUSTAFA HAYKIRFIRTINA50x70Metal GravürSERGİLEME
AYŞEGÜL İZERAÇIK DENİZLERDE53.5x79Karma Renkli GravürSERGİLEME
FEVZİ KAYGIİSİMSİZ62.3x99.3Metal GravürSERGİLEME
HASAN KIRANİSİMSİZ II145x85Ağaç BaskıSERGİLEME
GÖKHAN OKURİSİMSİZ55x55SerigrafiSERGİLEME
H. YAKUP ÖZTUNAUNTITLED72.5x54.5SerigrafiSERGİLEME
UYGAR SÖZERİSİMSİZ I57x77Mono BaskıSERGİLEME
GÜLTEKİN YILDIZŞİŞEDE BALIK OLSAM72x60Ağaç BaskıSERGİLEME
SERAMİK YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
İLKER EĞİİSİMSİZ20x40, 20x43Torna, Elle ŞekillendirmeBAŞARI
TUĞRUL EMRE FEYZOĞLU -30x18Döküm-PorselenBAŞARI
HÜSEYİN ÖZÇELİKKADINLAR 289x14 
(2 parça)
RakuBAŞARI
MELAHAT ÖZTÜRKHAYATIN İÇİNDEN25x60DökümBAŞARI
HASAN ŞAHBAZDİRİLİŞ65x210x65DökümBAŞARI
SENEM AKERBALIK120x43x43Döküm, RakuSERGİLEME
DİLEK ALKANHABER33x37.5x2PlakaSERGİLEME
CEREN ATAY -D: 40 cm.Sgrafitto TekniğiSERGİLEME
BURÇAK BİNGÖLACI80x80x7Plaka Elle ŞekillendirmeSERGİLEME
KAAN CANDURANKIRKE'LER80x70x10RakuSERGİLEME
ERCAN DURALGEOMETRİK İRDELEM130x130x30DökümSERGİLEME
TUĞRUL EMRE FEYZOĞLU -140x40x40Döküm-RakuSERGİLEME
BUKET GÜRELTABAK47.5x13Çarkta Şekillendirme
İndirgen Pişirim
SERGİLEME
EKREM KULAİKİLİ FİGÜR37x14x17Çamur TornasıSERGİLEME
MEHMET KUTLUBEYAZ VE GRİLER179x28Porselen, Döküm, İnjeksiyon, TornaSERGİLEME
ERKUTER LEBLEBİCİÜÇLEME56x12x8Raku, Elle Şekillendirme
(Çamur, Metal)
SERGİLEME
MÜRŞİT CEMAL ÖZCANANARŞİ II43x43RakuSERGİLEME
S. SİBEL SEVİMGÜNEŞ KURSLARI33x33Aplikasyon, AjurSERGİLEME
OLGU SÜMENGENKİBELE110x90x20Döküm, Sırlı PişirimSERGİLEME