20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
10.01.2022
Devlet, Türk, Sanatları, Yarışması, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB, Sergi

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması:

Katılım

Yarışmaya toplam 201 eserle katılım sağlanmış; 

71 eser başarı, Mansiyon ve Sergileme'ye değer bulunmuştur.

 
Seçici Kurul

- Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal KÜPELİ

- Safiye MORÇAY

- Mehmed ÖZÇAY

- Necati SANCAKTUTAN

- Prof. Dr. Mehmet Hüsrev SUBAŞI

- Halime SUBAŞI

- Doç. Dr. Kaya ÜÇER

- Dürdane ÜNVER

- İsmail YİĞİT

- Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ 

(Bakanlık Temsilcisi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

- Gülçin ANMAÇ

- Alparslan BABAOĞLU

- Prof. Dr. Serpil BAĞCI

- Fuat BAŞAR

- Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

- Davut BEKTAŞ

- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ

- Nilgün GENCER

- Güvenç GÜVEN

- Bahtiyar HIRA

- Semih İRTEŞ

- Levent KUM

Katalog BasımEylül, 2020 

Katalog'dan;

"BİR YARIŞMAYI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN..

Medeniyetlerin insanlığa armağan ettiği bütün değerler kendilerini sanat üzerinden ifade ederler. Sanat, toplumların en güçlü beslenme kaynağıdır. Coğrafyaya biçim verir; kimlik inşa eder; herkesin göremediğini görebilmeyi, duyamadığını duyabilmeyi, evreni okuyabilmeyi, hayatı güzelleştirmeyi öğretir. O yüzden sanat, geleceğe yürüyen bir toplumun olmazsa olmazıdır.

Bir sanat dalında ilerlemek sabır, sebat, sevgi ve ilgi ister. Su düşmezse toprağa fidanlar kurur, yapraklar solar, rüyalar biter. İlgi çekmeyen, maddi manevi alâka, destek görmeyen çabalar ne kadar güzel olursa olsun, bir yerden sonra akamete uğrar. Sarf edilmiş onca emek, onca vakit heba olur gider. Nitekim eskilerin şu sözü tam da bu gerçeğe dikkat çekmektedir:

"Marifet iltifata tâbi'dir; müşterisiz meta' zayi'dir."

Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk sanatlarını desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü organizesinde, yıllardır çeşitli sanat dallarında yarışmalar düzenlenmekte, bu vesile ile genç nesillerin sanat alanlarına yönelmeleri bir anlamda teşvik edilmekte, kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları ve becerilerini daha üst düzeyde eserler vermeye yönelik olarak geliştirmelerine vesile olunmaktadır. Bu misyon bu kuruma yakışmakta, projeye ayrılan bütçe daha da yükseltilerek Bakanlık'ın kültür ve sanatın teşvik ve himayesindeki öncü rolünü daha da ilerilere taşıması arzu edilmektedir.

Bu çerçevede geçen yıl (2019) Milli Mücadele'nin 100. yılına ithafla 20.si gerçekleştirilen Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 1. Bölümü'ne "Hüsn-i Hat", "Tezhip" ve "Minyatür" kategorilerinde Türkiye genelinde toplam 108 eser başvurmuş, gönderilen eserler, her biri sanat camiasında sanatları ve emekleriyle saygı gören, ömürlerinin en güzel yıllarını bu sanat dallarına vakfetmiş çok değerli Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirme toplantılarında titizlikle tek tek incelenmiş; Hüsn-i Hat alanında 2 eser Başarı Ödülü'ne, 1 eser Mansiyon Ödülü'ne, 3 eser de Sergilemeye lâyık görülmüştür. Tezhip alanında 1 eseri Başarı Ödülü'ne, 3 eseri Mansiyon'a, 6 eseri de Sergileme'ye değer gören jüri üyeleri, Minyatür dalında ise 3 esere Mansiyon, 10 esere de Sergileme Ödülü vermişlerdir.

Yarışmanın II. Bölümü ise Ebru, Kati, Çini ve Kalemişi kategorilerinde 2020'de gerçekleştirilmiştir.

Amaç, sanat alanlarında eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek, ortaya çıkarmak ve desteklemek, sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak ve daima daha güzele giden yolda sanatçının yanında olmaktır. Tabii olarak bu himaye, genç sanatkârlarımızı yeni ufuklara açılırken desteklemek yanında uzun süreçlerde oluşmuş hazine değerindeki tarihi tecrübe birikimini kendi mecrası içinde korumayı da içermektedir.

Yarışmada dereceye giren isimler başta olmak üzere tüm katılımcıları şahsım ve seçici kurul üyeleri adına tebrik eder, başarılı çalışmalarının coşku ile devamını dilerim.

Müsabakanın ilanından sonuçlanmasına kadar her kademede emeği geçen bakanlığımızın değerli yetkililerine takdir ve şükranlarımızı sunarım.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması sonuçları sanat ve kültür camiamıza hayırlı olsun." / Prof. Dr. M.Hüsrev SUBAŞI, 1. Bölüm Seçici Kurul Başkanı

 

Katalog'dan;

"Geleneğin sürdürülmesi ve geleceğe taşınmasında büyük katkısı olan Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın Yirminci'sinin başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşamaktayız.

Geleneksel sanatlar olarak nitelendirilen ve kadim medeniyetimizin ince zevkini yansıtan sanatlarımızdan cilt, tezhip, minyatür, hat, katı' ve ebru sanatının güzel örnekleri yazma kitaplarımızda yer alırken, renk renk çiniler ve kalemişleri mimari yapılarımızın duvar ve kubbe yüzeylerini kaplamaktadır. Günümüzde gerek bu sanatlarımızı yaşatmaya çalışan sanatkarlarımızın üretmiş oldukları eserler, gerek bu yarışmaya katılan sanatçı adaylarının ortaya koydukları çalışmalar geçmişi aratmayacak derecede gerçekten gurur verici niteliktedir.

Geleneksel sanatları özümseyen ve bu sanatları icra eden, bilinçli eğitim veren hocalarımıza, sanatkârlara oldukça fazla ihtiyacımızın olduğu bilinmektedir. Mimari yapıların çok hızlı şekilde üretildiği günümüzde geleneği sürdüren sanatçılarımızın yeni tasarımlar ortaya koymalarının yanında özellikle eski eserlerimizin özgün haliyle ayakta kalması için motif, desen ve devrin üslubunu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun soluklu ve iyi bir eğitimle olabilir. Çevremizde gördüğümüz birçok mimari yapının tezyinatı veya ecdadın bize miras bıraktığı tarihi abidelerin restorasyonları bu konunun ne kadar mühim olduğunu anlatmaya kâfidir. Eğiticilerimizin bu hususa azami dikkat ve gayret göstermeleri arzumuzdur. Zira eğitim sürecinde doğru desenlerin ve motiflerin bilinmesi, ortaya konulan tasarımlarda geleneksel üslubun izlerinin yansıtılması önemlidir. Kısa süreli eğitimlerle, kurslarla öğrenci yetiştirmenin geleneksel sanatlarımız için uygun bir model olmadığı toplumca kabullenilmeli ve takdir edilmelidir. Sanatçı yıllarca biriktirdiği müktesebatını yeri ve zamanı geldiğinde eserinde tezahür ettiren kişidir. Eline fırça ve kalem alan kişi veya kişilerin eğitim yönündeki pozisyonlarına dikkat etmek geleneksel eğitimimizin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu hususta tezyinat tarihimiz içerisinde nakışhâne geleneğini ve onun ortaya koyduğu eğitim sistemini değerlendirebiliriz.

Selçuklu ve Osmanlı sarayının himayesindeki nakışhâneler asırlar boyu elde edilen tezyini sanatlara ait motif ve desen anlayışının yozlaşmadan sürdürülebilmesine imkan sağlamıştır. Bunun için azami hassasiyet gösteren bu kurum baş nakkaşın gözetiminde, devlet erkinin kültür ve sanat politikası çerçevesinde devrinin en özgün eserlerinin ortaya koymuştur. Bugün müze ve kütüphanelerimizde övünerek gösterdiğimiz eserlerin pek çoğu saray nakışhânesinde üretilen sanat değeri yüksek eserlerdir. Usta çırak ilişkisinin esas olduğu bu sistemde eğitim ciddi bir disiplin içerisinde gelenekleri ile birlikte sürdürülmüş sonuçta ortaya bir üslup çıkmıştır. Bahse konu bu metot günümüzde de tatbik edilmeye çalışılsa da maalesef bazen olumsuz durumların da ortaya çıktığı görülmektedir. Geçmişte olduğu gibi devlet kurumlarımızın da bu hususa özen göstermesi geleneksel sanatları ihya eden sanatçılar için arzu edilen bir husustur. Çünkü günümüzde geleneksel sanatlara karşı gösterilen teveccüh, ilgi ve alaka sevindirici düzeydedir. Bundan elbette memnuniyet duymaktayız.

Geleneksel sanatlarımızın sürdürülebilmesi ve genç kuşaklara aktarılması için bu tür organizasyonların önemi büyüktür. Farklı mekânlarda açılan sergiler, düzenlenen yarışmalar, yarışma sonucunda takdim edilen ödüller söz konusu geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasında önemli rol oynamakla birlikte genç sanatçılar için de teşvik edici olmaktadır. Kültürümüzde marifetin iltifata tabi olduğu söylenir.

Geleneksel sanatlarımıza ve bu sanatlarla meşgul olan sanatkârlarımıza iltifatların artarak sürdürülmesi temennisiyle; korona salginin devam ettiği bu süreçte yarışmayı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yarışmaya katılan sanat erbabı eşhasa ve yarışmada emeği geçenlere teşekkür etmek isterim. / M. Semih İRTEŞ, II. Bölüm Seçici Kurul Başkanı

 

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sonuçları:

Başarı Ödülleri:

Muhammed Fatih YILDIZ - İstif (Hüsn-i Hat)                        

Muhammet Nuri ÇELİKKAYA - Sadakat (Hüsn-i Hat)

Meliha KANTARCI - Zahriye Sayfası (Tezhip) 

Ümmügülsüm SEVİM GENCER – Yeniden Doğuş (Katı‘)                

Canan ÜNAL– Rumi (Çini )          

Hasibe AKARIM– Altılı Çini Pano (Çini )

Özlem ALKAN– 1071 (Çini )

Naciye DETSELİ– Gilda (Kalemişi)

Emine GEÇTAN– Gökkubbe (Kalemişi)

Ayşegül KAMACI– Nazende (Kalemişi)

Yasin ŞAHİN– Meşk (Ebru)

Emine YILMAZ– Nur (Ebru)

Elif AYMELEK– Hatip Ebrusu (Ebru)                                                                             

Mansiyon                                                                                                                                                                 

Ömer YILDIZ - Celi Sülüs (Hüsn-i Hat)                                     

Ferhat GÜNDEM - Şems Formunda Zahriye Tezhibi (Tezhip)                                       

Züleyha DURSUN - Zahriye (Tezhip)                                                                                   

Billur GÜLBAŞ - Zahriye (Tezhip)              

Hatice GÜNNUR KORU -7 Tepe İstanbul                (Minyatür)                                        

Hürriyet GENÇBAY - Sevgi (Minyatür)                   

Asiye YAVUZ - Kaptan-ı Derya    (Minyatür) 

Gülsemin VELİDEDEOĞLU – Hu Aşkı (Katı‘)

Ayten BARLAK– Kuş Cenneti (Çini )

Süheyla DÖNMEZ– Mihrimah (Çini )

Kadir ERTÜRK– Gönül Bahçesi (Çini )

Havva YİĞİTBAŞI– Zühre (Kalemişi)

Zeynep AYDOĞDU– Nam-ı Şerh (Kalemişi)

Samiye ERKAN– Mimari Planlar (Kalemişi)

Şengül ÖZBAYRAKTAR– Şah-ı Merdan (Ebru)

Ayşe Gül DEMİRLİ– Lilyum (Ebru)

Tuba KARAKAŞ– Hatip Ebru (Ebru)          

Sergileme

Merve TÜRKELİ - Sadakat (Hüsn-i Hat)  

Zehra ÖZDEM - Celi Sülüs Levha (Hüsn-i Hat)

Yusuf YONAR - Celi Sülüs-Beyit (Hüsn-i Hat)                                                       

Dilek YEĞENOĞLU - Dönence (Tezhip)                   

Zuhal YAZICI - Altın Oran-Zahriye (Tezhip)

Hüsna KILIÇ - Zahriye Sayfası      (Tezhip)

Arda AYTAN - Gündoğumu (Tezhip)                       

Damlanur KATRANCI - Güneş (Tezhip)                

Deniz AKIN - Gülbahar (Tezhip)

Neslihan ERDEŞEN - Sembol (Minyatür)               

Ömür KOÇ - Basat’ın Tepe Göz’ü Öldürmesi (Minyatür)

Fatma CANTAŞ - II. Mahmut (Minyatür)               

Soner ŞAHİN - Büyük Taarruz: Zafer (Minyatür)                            

Ramazan Berkant KARABULUT - Hanedan (Minyatür)                                    

Merve KARLI - İstanbul’da Bir Ömür (Minyatür)                                                               

Berrin SATILMIŞ - Zamane İstanbul’u (Minyatür)                                                                                            

Esra TUNÇEZ - Cezeri (Minyatür)                                                                            

Reyhan BUDAN - Fatih’in İstanbul’u (Minyatür)                                               

Rahime GÖNÜLTAŞI - Tarihin Başkenti Çorum (Minyatür) 

Neval ÖLMEZ – Rüzgar Gülü (Katı‘)

Bengisu KAYA– Şah-ı Maran (Çini )

Nilgün YILMAZ– Elif Olmak (Çini )

Gizem AKTAŞ– Çark-ı Felek (Çini )

Melahat BÜYÜKSÜTCÜ– Mavi Kelebekler (Çini )

Mehmet KINIK– İstanbul Laleleri (Çini )

Şerafettin BARLAK– Ab-ı Hayat (Çini )

Zeray KAVŞUT– Enoplocerus Armillatus (Çini )

Arif DÖNMEZ– Mavi Yıldız (Çini )

Gülseren ÖZTUĞCU– Göktuğ (Çini )

Fatma SOYTÜRK–  Rumi Sevdası (Kalemişi)

Pelin CAN–  Nefes (Kalemişi)

Nezihe KAMACI–  Zerenderzer (Kalemişi)

Süreyya YILDIRIM– Murakkalı Gelincik Ebrusu (Ebru)

Meltem ŞİMŞEK–  Çintemani Hatip (Ebru)

Humeyra TOPRAK–  Itır’ın Rüyası (Ebru)

Osman TÜRKYILMAZ–  Edhem Efendi Battalı (Ebru)

Zehra ATALAY TEKİN–  Hazan (Ebru)

Selma AĞIRSOY–  Zerre(Ebru)

Hüsne ÖZDEN–  Taraklı ŞalEbrusu (Ebru)

Elif Cansu YILMAZ–  Battal Ebru (Ebru)

Rumeysa DEMİR–  Gelincik Ebrusu (Ebru)

Sevde ÖZTÜRK–  Battal Ebru (Ebru)