Mehmet Recai Efendi (1804 - 1874)

Biyografi

Recai Efendi 1265’de (1848/49) vefat eden Ahmed Nureddin Efendi’nin oğlu olup Zilhicce 1218’de (Mart 1804) İstanbul’da dünyaya geldi. Babı âli’ den yetişip Halil Rifat Paşa’ya divan kâtibi oldu. 1255’de (1839/40) amedî hulefası oldu. 1264 Rebiyülevvelinde (Şubat 1848) Esad Efendi yerine vak’anüvis yani devletin resmî tarihçisi oldu. Bu görevde iken Takvimhanei âmire müdürü oldu. Fakat içkiye düşkünlüğünden dolayı 1269 Cemaziyelahirinde (Mart 1853) her iki memuriyetten de azledilmiş, yaz ve kış oturduğu Vaniköyü’ndeki sahilhanesine çekilmiş ve burada hat sanatı ve okumakla vakit geçirmeye başlamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

TS-0051-Hat 

Kaynakça

Eserler