Rakım Efendi (Mustafa) (1757 - 1826)

Biyografi

1171/1758 yılında Ünye'de doğdu. Küçük yaşında babası Mehmed Kaptan tarafından İstanbul'a getirildi. Ağabeyi İsmail Zühdi tarafından yetiştirildi. Dini ilimleri tahsilinin yanı sıra, ağabeyinden ve Derviş Ali (TH, s. 340) isimli bir başka üstaddan hat san'atını öğrendi; icazet aldığında kendisine Rakım mahlası verildi. Ayrıca ressamlıkla da meşgul olan Mustafa Rakım'ın Sultan III. Selim'e arzedilen bir tablosu, padişah tarafından beğenildi ve onu huzuruna kabul ederek kendi resmini de yaptırdı (bu resmin ne olduğu bilinmiyor). Müderrislik ruusu ile taltif edilen Mustafa Rakım'a sikke ressamlığı ve tuğra tanzimi vazifesi de verildi. Daha sonra, Sultan II. Mahmud' a sülüs ve celi sülüs meşkeden Rakım Efendi, bir ara -son devrin Osmanlı ilmiye sınıfında adet olduğu üzere itibari şekilde- İzmir kadılığına getirildi, zamanla çeşitli payeler aldı. Nihayet 1238/1823'de fiilen Anadolu kadı askeri olan Mustafa Rakım, bir felç geçirdikten sonra 15 Şaban 1241 /25 Mart 1826'da vefat etti, vasiyeti üzerine İstanbul-Karagümrük' de namına yaptırılan medresenin yanındaki türbesine defnolundu.
Celi sülüs hattında ve tuğra çekmekte başlattığı inkılaba II. Kısım'da temas edilen Mustafa Rakım, bu tarzdaki yazılaraقمرا كتبه şeklinde istifli imza atmak yeniliğini de başlatan hat üstadıdır. Ta'lik hattıyla da kıt'alar ve celi kitabeler yazan Rakım Efendi, bu yazıyı, diğer hat nevi'lerindeki kudretiyle başarmıştır. Ancak, Yesari Zade'ye göre, değişik harf şekilleri ve celi sülüs’ün ilhamı ile kelime istifleri denemekle beraber, açtığı bu çığır Yesari Zade karşısında tutunamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

TS-0027-Hat 

Kaynakça

Eserler