Türk Plastik Sanatlarından Örnekler Sergisi

ÖNSÖZ 
Büyük Atatürk'ün güzel sanatlara verdiği değerin ve önemin ifadesi olan İstanbul Resim-Heykel Müzesi 1937 yılında açılmıştır. Aradan geçen yıllar zarfında Türk plâstik sanatları, yetişmiş bulun­duklarını görmekle kıv-::mç ve gurur duyduğumuz sanatçılarımızın ça­lışmalarıyla uluslararası sergilerde ve biennal'larda sanat ve kültürü­müzün ileri seviyeye erişmiş olduğunu isbât edebilecek başarı de­recelerine ulaşabilmiştir. 
Bugün yurdumuzun ikinci Resim-Heykel Müzesini ve Galerisini açmaktayız. Türk Sanatını ve sanatçılarını yüksek himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız bu Müzenin ve Galerinin kurulması lüzu­muna işaret buyurmuşlardır. Kendilerine sanatçılarımız adına şük­ranlarımızı arzederiz. 
Kısa zamanda değerli eserlerden oluşacak kolleksiyonlarıyla gerçek bir sanat ocağı haline geleceği muhakkak olan bu Müzede 
ziyaretçilerin ve sanatseverlerin takdirlerine sunulan sınırlı sayıdaki eserler plâstik sanatlarımızın XIX. yüzyılın ikinci yarısından zamanı­mıza kadar hangi sanat akımlarından ve stil safhalarından geçtikle­rini belgeleyebilecek niteliktedir. 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ve özellikle Fran­sız resim sanatına yönelmiş bulunan Türk resmi önceleri naif espri de eserler vermiştir. Sonraları sanatçılarımız realist ve empressi­yonist akımlarla temas haline gelmişlerdir. 
Sanat öğrenimlerini yabancı memleketlerde avant--garde akım­ları temsil eden akademi ve atelyelerde tamamlayan yeni nesil Türk heykel ve resim sanatçıları kübizmi ve abstre sanatın çeşitli türle­rini (geometrik ve lirik abstraksiyon) memlekete getirmişlerdir. 
XX. yüzyıl plâstik sanatlarının Pablo Picasso ve Georges Braque ile başlayan primitif ve arkaik sanatlar estetiklerini değerlendirme anlayışı ve uygulamaları paralelinde halk sanatları da yeni bir anlam kazanmıştır. Türk sanatçıları arasında halk sanatlarından başarı ile faydalananlar olmuştur. 
Günümüzün plâstik sanatlarında uç akımlar büyük ölçüde ilgi çekmektedir. Güçlü bir ışık ve hareket estetiği yaratılmıştır. Op'Art (Optical Art), Pop'Art (Popular Art), informal art, happening, envi­ronnement denemeleri ilgi ile izlenmektedir. Kentler müze sayılmak­ta (l'art dans la ville), resim ve heykel mimarı ile kaynaştırılmaktadır. (l'integration de l'art dans les bôtiments publics). Madenlerin yanıbaşında türlü plâstik maddeler heykeltraşlık malzemesi olmuştur. 
Hangi akım ve eğilimde olursa olsun, sanat ve onun yaratıcısı olan sanatçı toplum hayatımıza anlam veren değerlerdir. 
Ankara Resim-Heykel Müzesini ve Galerisini Türk sanatına ve sanatçılarına armağan ediyoruz. 

Dr. Cahid Kınay 

Sergi kataloğu için tıklayınız  

Salonlar