Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Resim Sanatı

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRK RESİM SANATI

Osmanlılar, Selçuklulardan miras olarak minyatür sanatını da devralmışlardı. Fetihler dolayısıyla bu sanat dalında uzun süre önemli eserler ortaya konulamadı. Fatih Sultan Mehmet döneminde, onun himayesinde bir araya getirilen sanatçılar ilk önemli Osmanlı minyatürlerini yaptılar. II. Bayezit daha da ileri giderek sanatçıları sarayda teşkilatlandırdı. Minyatür sanatı, XVI. yüzyılda doruğa ulaştı. Saray nakkaşhanesinde tarihi ve edebi eserler resimlendirildi. Bu yüzyılda Matrakçı Nasuh, Nigari, Osman gibi ünlü nakkaşlar yetişti. XVll. yüzyılda Nakkaş Hasan ve Nakşi geleneği sürdüren başarılı sanatçılar olarak ön plana çıktılar. Bu yüzyılda Avrupa resim sanatının etkisi minyatürde hissedilmeye başladı. 1685 tarihli Gazneli Mahmut Mecmuası'nda tam sayfa natürmortlar ve manzaralar görüldü. XVlll. yüzyılın başlarında Lale Devri'nde bu etki iyice su yüzüne çıktı. Mimari dekorasyonda çini yerine duvar resimleri kullanılmaya başlandı. III. Ahmet'in Topkapı Sarayı'ndaki yemiş odası meyve ve çiçek resimleri ile donatıldı. Lale Devri'nin ünlü nakkaşı Levni ve yüzyılın diğer ünlü nakkaşı Abdullah Buhari'nin yaptığı minyatür­lerde üçüncü boyut (derinlik) ortaya çıktı. Buhari'nin 1729 tarihinde cilt kapağı üzerine yaptığı iki peyzajı ilk figüratif manzara resmi kabul edilebilir. 

Mimarı dekorasyonda manzara resmi, çiçek, cami kullanma geleneği Anadolu' da ve Balkanlardaki eser­lere de yansıdı. Böylece minyatürden Batı anlayışında resme geçiş için elverişli bir ortam hazırlanmış oldu. 

Batı anlayışında Türk resim sanatının temelleri III. Selim döneminde 1795'te açılan Mühendishane-i Ber­ri-i Hümayun' da atıldı. Bu okulda ilk kez resim dersle­ri verilmeye başlandı ve ilk ressamlar yetişti. II. Mah­mut, XIX. yüzyıl başlarında portresini yaptırıp devlet dairelerine astırdı. 1827'de açılan Askeri Tıbbiye ve 1834'te açılan Mekteb-i Harbiye'ye de resim dersleri konuldu. II. Mahmut'un Avrupa'ya gönderdiği öğren­ciler arasında resim öğrenimi için seçilenler de var­dı.1859' da açılan Mekteb-i Mülkiye, 1868'de açılan Ga­latasaray İdadisi (Lisesi) ve 1872'de açılan Darüşşafaka İdadisi'nde programa resim dersleri konuldu. Bu saye­de Darüşşafaka'dan çok sayıda ressam yetişti. 

XlX. yüzyılın Osmanlı ressamları adları belirtilen askeri ve sivil okullardan yetişti. Çoğu asker kökenliydiler. Genellikle manzara resmi yapan bu asker kökenli ressamlardan ilk akla gelenler; Beşiktaşlı Tevfik, Giritli Hüseyin, Karagümrüklü Hüseyin, Darüşşafa­kalı Hüseyin, Mirliva Osman Nuri, Servili Ahmet Emin, Kaymakam Ahmet Şekür, Üsküdarlı Osman ve Bedri Kulları' dır. 

Figürsüz Türk resim sanatını geliştiren asker res­samlar, eserlerini padişaha sunarak dikkat çekmişler, önce Ferik İbrahim Paşa (1815-1889), Ferik Tevfik Pa­şa (1819-1866) ve Hüsnü Yusuf Bey (1817-1861) resim öğrenimi için İngiltere ve Fransa'ya gönderilmişler, onları 1861 yılında Şeker Ahmet Ali Paşa (1841-1907), Süleyman Seyyit (1842-1913), H. Zekai Paşa (1860-1919) ve Osman Nuri Paşa (1839-1906) izlemiştir. 
Tanzimat döneminde 1860'lı yıllarda Fransa'ya re­sim öğrenimi için gönderilen Türk ressamları için Pa­ris'te Mekteb-i Sultani kuruldu ve 1874'e kadar hizmet verdi. Gerome, Boulanger ve Cabanel atölyelerin de yetişen sanatçılar arasında Süleyman Seyyit ve Ahmet Ali Paşa sivrildi. 

Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yabancı ressamlar Osmanlı topraklarına gelerek çok sayıda gravür ve tablo yaptılar. 1874 yılında İstanbul'a gelen Fransız Guilllement bir resim atölyesı kurdu. Bu atölyeden M. Civanyan ve S. Diranyan gibi ressamlar yetişti. 

İstanbul'da ilk tablolar 20 Şubat 1863'te açılan bir sergide sergilendi. Gerçek anlamda ilk resim sergisi ise, 1873 yılında Şeker Ahmet Ali Paşa 'nın öncülüğün­de açıldı. Sultan Abdülaziz 1871 yılında heykeltıraş Fuller'e at üzerinde bir heykelini yaptırarak bir tabu­yu daha yıktı. 

1876 yılında II. Abdülhamit ile başlayan Meşrutiyet döneminde Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'sinin kurul­ması için, 1882 yılı başlarında Osman Hamdi Bey (1842-1910) görevlendirildi. Osman Hamdi Bey, Paris'te resim öğrenimi görmüştü. Osman Hamdi Bey, binasını da yaptırarak 3 Mart 1883 tarihinde okulun öğretime başlamasını sağladı. Bu tarihten itibaren Türk ressam ve heykeltıraşları bu kaynaktan da yetiş­meye başladı. Ressam Ömer Adil (1868-1924), Osman Asaf (1869-1935), Tekezade Sait (1870-?), Mehmet Mu­azzez Özduygu (1871-1956), İsmail Hakkı Altunbezer (1871-1940) ve Şevket Dağ (1876-1944) okulun ilk me­zunlarındandır. II. Abdülhamit döneminde deniz resmi yapan üç asker ressam; Mülazımı Ressam İhsan, Bahriyeli İsmail Hakkı(1863-1926), Diyarbakırlı Tahsin(1874-1937) büyük ün yaptı. Asker kökenli ressamlar arasında Üsküdarlı Cevat Göktengiz (1871-1939), Sadık Göktu­na (1876-1951), Mehmet Ali Laga (1878-1947), Kaymakam Remzi (1864-1937) ve M. Sami Yetik (1876-1945) de sivrilmişlerdi. Bu arada asker ressamlardan Halil Paşa (1857-1939) ve Hoca Ali Rıza (1858-1930) izlenimci anlayışın öncüsü oldular. 

1908 yılında ilk ressamlar örgütü olan " Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ( Derneği ) " kuruldu. Dernek, 1910 yılında bir dergi yayımlamaya başladı. Derneğin adı, 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti oldu. 

1914 yılına değin Batı anlayışında Türk resim sanatı naif, doğalcı, akademik gerçekçi sanat anlayışı çizgi­sinde gelişti. İlk izlenimci eğilimler belirdi. 1910 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi mezunlarından İbra­him Çallı (1882-1960), Hüseyin Avni Lifij (1886-1927), Namık İsmail Sebük (1890-1935), Nazmi Ziya Güran (1881-1937), Feyhaman Duran ( 1886-1970), A. Hikmet Onat (1882-1977) ve M. Ruhi Arel (1880-1931) resim öğrenimi için Fransa, Almanya ve İtalya'ya gönderildiler. 1. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurda dönen bu ressamlar;" Çallı Kuşağı"," 1914 Kuşağı" veya Türk izlenimcileri olarak tanınmışlardır, izlenimci sanat anlayışıyla Türk resmine yeni bir soluk getirmişlerdir. 1906 yılında Galatasaraylılar Yurdunda başlayan ve 1914'ten sonra Galatasaray Lisesi'nde açılmaya başlanan "Galatasaray Sergileri " Çallı Kuşağı'nın tanınmasında önemli rol oynadı. Galatasaray Sergileri, Cumhuriyet Döneminde de bir süre devam etti. 

1914 yılında kız öğrenciler için İnas Sanayi-i Nefise Mektebi açıldı. İlk kadın ressamlarımız bu okuldan yetiştiler. 1925 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi ile birleştirildi. 

1917 yılında Harbiye Nezaretince İstanbul Şişli'de bir resim atölyesi kuruldu ve ressamlardan kahra­manlık tabloları yapmaları istendi. M. Sami Yetik, M. Ali Laga, İbrahim Çallı, A. Hikmet Onat, Ali Sami Bo­yar(1880-1967), M. Ruhi Arel, Ali Cemal Benim (1881-1941) ve 1914 kuşağının diğer ressamları bu atölyede resim yaptılar. Yapılan 143 tablo Viyana ve Berlin'de sergilendi. 

1923 yılında İstanbul Valisi Ali Haydar Bey'in desteğiyle İstanbul'da Serbest Resim Atölyesi adıyla ilk özel resim kursu açıldı. M. Ruhi Arel, İbrahim Çallı, A. Hikmet Onat kız ve erkek kursiyerlere ayrı ayrı ders verdiler. Aynı yıl Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin yeni mezunları arasından Şeref Akdik (1902-1972), Sa­mi Özeren (1902-1964), Refik Epikman (1902-1974), Elif Naci (1898-1988), Mahmut Gıda (1904-1987), Mu­hittin Sebati (1902-1935), Ali Avni Çelebi (1904-1993), Zeki Kocamemi (1902-1959) ve Cevat Dereli (1900- 1989) "Yeni Resim Cemiyeti" adıyla yeni bir dernek daha kurdular. 

Osmanlı döneminde XVlll. yüzyıl sonlarında temel­leri atılan, XlX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında bir çok Türk ressamına kavuşan Batı anlayışında Türk resim sanatı, Cumhuriyet döneminde dünya resmindeki gelişmeleri yakından izleyerek daha da gelişti. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Türk ressam ve heykeltıraşları bu öğretim kurumunun yanı sıra Eğitim Ens­titüleri, Üniversite Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Mesleki Eğitim Fakülteleri, Kültür Bakan­lığı kursları ve özel atölyelerde yetiştiler. Ayrıca yurt dışında pek çok sanatçımız öğrenim gördü. Bugün sa­yıları, yaklaşık 500'e ulaşan Türk ressamları uluslara­rası düzeyde başarılı eserler yaratarak, Türk sanatına katkıda bulunmaktadırlar. 

Sergi Kataloğu için TIKLAYINIZ

Salonlar